ДАНЪЧНИ КОНСУЛТАЦИИ


Данъчното законодателство навсякъде по света е изключително динамично. Постоянните изменения на съществуващите, и приемането на нови нормативни актове винаги води до риска от грешки, които понякога струват твърде скъпо.

АЛДИ КОНСУЛТ ООД, предлага на своите клиенти професионални счетоводни, данъчни и правни услуги във връзка с разбирането за необходимостта и ползата от данъчно планиране, оптимизиране на данъчното бреме, анализ и оценка на данъчните ефекти върху дейността на търговските дружества и физически лица.

Ние имаме за цел да бъдем свързващото звено между своите клиенти и администрацията.

Ние притежаваме необходимите задълбочени теоретични познания и практическия опит за всички възможности за оптимизиране на данъците.

Разбирайки необходимостта от данъчно планиране и оценка на данъчните ефекти,  върху вашата дейност И  ЦЕНЕЙКИ ВАШЕТО ВРЕМЕ  ви предлагаме:

·                       Данъчни  консултации по въпроси, касаещи всички преки и косвени данъци,  и по конкретните данъчни процедури

·                        Данъчни решения с доказана ефективност в зависимост от специфичността на вашия бизнес

·                        Данъчни консултации и стратегии, насочени към - данъчна оптимизация и минимизиране на данъчният риск

·                        Данъчен анализ на  дейността на клиента, с цел -  по добър финансов резултат и оптимизиране на данъчните резултати,  съгласно предвижданите от Закона облекчения

·                        Съдействие при регистрация по Закона за данък върху добавената стойност

·                        Текущо данъчно планиране и  прогноза за вашите годишни данъчни задължения във връзка с годишното счетоводно приключване

·                        Прилагане на Спогодбите за избягване на двойно данъчно облагане и изготвяне на необходимите искания до органите по приходите за прилагането им, с цел -  оптимизация на данъчното облагане като цяло или за конкретна сделка или дейност

·                        Помощ при попълване на данъчни и други декларации

·                        Искания за прихващане или възстановяване на данъчни и други публични вземания

·                        Данъчни консултации по Закона за ДДС и неговото прилагане. Изготвяне на справка декларация по ДДС, дневници на покупките и на продажбите

·                        Анализ на финансово-икономическото състояние на клиента за установяване наличието на предпоставките за допустимост на разсрочване и отсрочване на задълженията или за обединяване на публичните вземания

·                        Консултации във връзка с местни данъци и такси

·                        Консултации във връзка с данъчни ефекти при бизнес сделки - сливания, вливания и други свързани с управленските бизнес решения въпроси

·                        Абонаментно ползване на консултантски услуги - предоставяне на  актуална информация от данъчната практика, както и експертни годишни коментари на промените в данъчното законодателство.

Изготвяне на анализи и прогнози за размера на годишните данъчни задължения, във връзка с годишното счетоводно приключване, или по повод на годишната декларация за облагане на доходите на физическите лица.