СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

 

АЛДИ КОНСУЛТ ООД осигурява широк кръг от комплексни счетоводни услуги, с цел ефективно разрешаване на бизнес проблемите на своите клиенти.

Използвайки тази наша услуга, Вие:

  • Спестявате от разходите за заплати и осигуровки на персонала
  • Намалявате разходите за издръжката на офиса си
  • Не извършвате разходи за счетоводен софтуер и информация за промените в нормативната уредба
  • Спестявате ценно време от посещения на поделенията на Националната Агенция за Приходите (НАП), НОИ, Агенция по Вписванията, банки и други държавни и общински институции
  • Използвате професионалната помощ и консултации от доказали се в практиката специалисти.

Ние ще Ви осигурим актуална и надеждна информация, както и цялостен поглед върху икономическата страна на Вашия бизнес. Ще Ви помогнем да вземете правилните финансови решения.

АЛДИ КОНСУЛТ  ООД предлага на своите клиенти еднократно, абонаментно, комплексно и специализирано счетоводно обслужване.

Предлагаме разнообразни счетоводни услуги, за да отговорим на потребностите на нашите клиенти.

Различните форми на счетоводно обслужване, които предлагаме са:

·          Еднократно счетоводно обслужване

- Счетоводно обслужване за конкретен период, в рамките на финансовата година, с еднократно заплащане на услугата

- Еднократни консултации

- Годишно счетоводно обслужване с еднократно заплащане.

·          Абонаментно счетоводно обслужване

- Ежедневно счетоводно обслужване

- Ежемесечно счетоводно обслужване

- Тримесечно счетоводно обслужване

- Шестмесечно счетоводно обслужване

- Годишно счетоводно обслужване.

·          Комплексно счетоводно обслужване - включва всички дейности, необходими за цялостното счетоводно обслужване на нашите клиенти: ежемесечно водене на счетоводни регистри, съгласно изискванията на НСС, МСС и Закона за счетоводството; следене на паричните потоци; изготвяне на счетоводни справки и отчети; изготвяне на вътрешни отчети и справки, предназначени за отделните нива на мениджмънт на организацията; ежемесечно изготвяне и подаване на справка-декларация по ДДС и дневници на покупките и на продажбите; изготвяне и подаване на ежемесечни платежни нареждания за погасяване на задължения към бюджета - плащания за осигуровки и др.; изготвяне на длъжностни характеристики, правилник за вътрешния ред, служебни бележки, трудови досиета, трудови и други договори за наемане на персонал, оформяне и попълване на трудови книжки, регистриране на трудови договори пред НАП, изготвяне на ведомости за заплати, ежемесечно подаване на необходимите декларации пред НАП; регистрация и дерегистрация по ЗДДС; декларации за патентен данък, годишни декларации по ЗКПО и ЗОДФЛ; изготвяне и предоставяне на годишни статистически форми пред НСС и др.

·          Специализирано счетоводно обслужване - според индивидуалните потребности на нашите клиенти предлагаме възможност за избор, само на конкретни дейности от предлаганите от нас услуги по счетоводно обслужване. Така например Вие може да изберете само услугата по управление на персонала и водене на всички необходими в тази връзка документи. Или можете да изберете само услугата по изготвяне на статистически форми за представяне пред НСИ, изготвяне и попълване на декларации-образци 1 и 6, или която и да е отделна услуга от предлаганите от нас, вместо да ползвате нашите пакети за комплексно счетоводно обслужване. Вие притежавате цялата свобода при избора.

Осъществяваните от АЛДИ КОНСУЛТ ООД счетоводни услуги, Ви гарантират сигурност, коректност и надежност. Ние ценим Вашето време и гарантираме сигурността на Вашата информация.