АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


 

·         Събиране на документи от офиса на клиента

·         Представителство пред органите на НАП, НОИ и НЗОК

·         Подаване на документи към различни институции

·         Изготвяне на справки и отчети за дейността на фирмата, по желание на клиента

·        Текущи консултации относно измененията в данъчната, трудово-правната и осигурителната нормативна база

·         Съдействие при издаване на Удостоверение за актуално състояние

·         Съдействие при издаване на Удостоверение за наличие или липса на задължения

·         Деклариране на получени заеми пред БНБ

·         Изготвяне на договори и други документи.