Проверка и заверка на годишни ФИНАНСОВИ отчети

 

Предоставяме професионални одиторски услуги в съответствие с конкретните изисквания на клиента, като предлагаме новаторски и практични решения, чиято цел е усъвършенстването на системите за финансова отчетност и контрол. Това включва:

 

·        одит на финансовите отчети, изготвени съгласно НСФОМСП, МСФО, както и на консолидационни пакети, изготвени в съответствие със счетоводната политика на групата

·        ограничен преглед на финансови отчети, изготвени съгласно НСФОМСП, МСФО, както и на консолидационни пакети, изготвени в съответствие със счетоводната политика на групата

·         трансформация на финансови отчети

·         вътрешен одит

·         преглед и оценка на счетоводните и вътрешноконтролните системи

·        одит със специално предназначение и консултационни услуги по регулативното законодателство

·         ангажименти за компилиране на финансова информация и договорени процедури

·         финансови диагностични прегледи

·        Управленски одит от независими, обективни, знаещи и можещи професионалисти - одитори.